Vanden Borre Kitchen

Algemene verkoopvoorwarden

Artikel 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn bepalend voor het afsluiten van een overeenkomst aan de kant van de verkoper. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden die op de achterkant van de bestelbon worden vermeld of aan de bestelbon worden vastgemaakt. Door de bestelbon te ondertekenen, erkennen alle kopers kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en die te hebben aanvaard. Eventuele aankoopvoorwaarden waarop de koper zich wil beroepen, zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper, tenzij deze laatste ze op voorhand en uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard heeft.

Artikel 2. GESCHILLEN

De contractuele relatie tussen de koper en verkoper is geregeld door de Belgische wet. In geval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: (1) de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders; (2) de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; (3) de rechter van de woonplaats van de koper.
Artikel

3. PRODUCTEN

De verkoper staat in voor de levering van de goederen die overeenkomen met de codes en beschrijvingen in de bestelling.
Artikel

4. PRIJS EN BETALING

4.1 De prijzen zijn alle diensten inbegrepen (levering van de bestelde goederen, hun installatie, de schoonmaak na installatie, de conventionele basisgaranties zoals gedefinieerd in artikel 8.3.1 en een dienst na verkoop) voor de leverbare goederen in de Vanden Borre Kitchen-winkels.
4.2 De aangegeven prijs op de bestelbon is 12 maanden vanaf de datum van ondertekening van de bestelbon door de koper gegarandeerd. Na het verstrijken van deze termijn, kunnen de kosten van bewaring van de bestelde goederen aan de koper gefactureerd worden en mag de verkoper de aangeduide prijs op de bestelbon aanpassen om de eventuele prijsverhogingen van zijn eigen leveranciers toe te passen.
4.3 Tenzij anders bepaald, moeten de facturen contant worden betaald. De facturen mogen door de verkoper worden verstuurd naar het e-mailadres dat door de koper werd opgegeven.
4.4 Alle bestellingen moeten worden gevalideerd door de betaling van een voorschot van 30 % van de totale prijs van de bestelling, alle belastingen inbegrepen. Het verschuldigde bedrag moet ten laatste op de dag van de levering of afhaling van de bestelde goederen worden betaald.
4.5 Indien de koper bij een financiële instelling een krediet heeft verkregen met als doel zijn aankoop te financieren, alsook indien de bestelling betrekking heeft op voorraadgoederen in de winkel van de verkoper kan het bedrag van het voorschot worden beperkt tot 15 % van de totale prijs van de bestelling, alle belastingen inbegrepen.
4.6 Alle klachten inzake de door de verkoper uitgegeven facturen moeten, op straffe van nietigheid, binnen de acht dagen na het versturen van de factuur via aangetekend schrijven worden ingediend. Indien dat niet gebeurt, worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd.
4.7 De verkoop van een ingerichte keuken die door een door de verkoper aangestelde installateur wordt geplaatst, wordt geregeld door de bijzondere bepalingen die in artikels 11 en volgende van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden worden vermeld.
Artikel

5. LAAGSTE PRIJS GARANTIE

5.1 De verkoper garandeert de koper dat hij de laagste prijzen aanbiedt en hij betaalt onder de hieronder vermelde voorwaarden het verschil terug als de koper een « identieke ingerichte keuken » met « identieke of gelijkaardige diensten » goedkoper vindt. De verkoper garandeert niet dat de prijs voor elk onderdeel van de bestelling individueel goedkoper is dan deze van concurrentie.
5.2 Met « identieke ingerichte keuken » wordt bedoeld: een identieke meubelinrichting met dezelfde artikel-referenties en dezelfde afmetingen, met identieke afwerking van handvatten en materiaal van de fronten, met dezelfde afmetingen en samenstelling voor de werkbladen, zonder accessoires en met dezelfde leveranciersreferentie voor de elektrotoestellen en met dezelfde periode van beschikbaarheid van het product.
5.3 Het begrip « identieke of gelijkaardige diensten » verwijst naar de door de verkoper aangeboden garanties op de verkochte goederen, de levering en dienst na verkoop zoals gedefinieerd in artikel 7 et 8.
5.4 De laagste prijs garantie is enkel geldig op het Belgische grondgebied in een straal van 20 km rond uw Vanden Borre Kitchen-winkel en binnen de 30 dagen na ondertekening van de bestelbon.
Deze aanbieding is niet geldig gedurende de solden en/of de uitverkopen noch voor de verkopen buiten fysieke winkels.
5.5 Op vertoon van het aanbod van een concurrent door de koper, zal het aanvaarde verschil afgetrokken worden van de prijs van de bestelde keuken zoals aangeduid op de bestelbon. In het geval dat het totale bedrag betaald werd via een kredietovereenkomst, zal de verkoper het verschil, na installatie van de keuken, via overschrijving terugbetalen.
5.6. De verkoper houdt zich het recht voor om de beschikbaarheid en prijs na te gaan bij de concurrent.
Artikel

6. STRAFBEDING EN MORATOIRE INTEREST

Alle door de koper krachtens onderhavige algemene verkoopvoorwaarden verschuldigde bedragen die op de vervaldag van de factuur onbetaald bleven, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met de gebruikelijke rente van 1 % per maand. Krachtens het strafbeding zal er eveneens een forfaitaire schadeloosstelling van 15 % van de verschuldigde bedragen automatisch verschuldigd zijn, onverminderd het recht voor de verkoper om de totale herstelling van zijn nadeel te eisen, als het nadeel groter is.
Artikel

7. LEVERING – EIGENDOMSOVERDRACHT

7.1 In België en in een straal van 40 km rond zijn verkooppunt, biedt de verkoper een gratis aan huis levering aan van de bestelde goederen. Deze levering houdt zowel in de levering van de bestelde goederen als hun installatie en de schoonmaak na installatie van de goederen en de ruimte waarin het geïnstalleerd werd.
Indien voor de levering een ladderlift vereist is, dient dit bij de bestelling door de koper gemeld te worden en komen de kosten hiervan ten laste van de koper. Het in dienst stellen van de apparaten wordt gedaan op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting. Kosten voor het materieel nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend aan de koper. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door Vanden Borre Kitchen laten uitvoeren.
7.2 De levering van de goederen door de verkoper en de goedkeuring van de goederen door de koper vindt plaats in de winkel van de verkoper of thuis bij de koper in geval van een thuislevering door een door de verkoper aangestelde onderaannemer. De koper wordt eigenaar van de goederen op het moment dat de bestelbon ondertekent indien de volledige prijs op dat moment werd betaald of, als er enkel een voorschot werd betaald, op de leveringsdatum waarbij het verschuldigde bedrag ten laatste op die dag moet worden vereffend. Risico’s op verlies of beschadiging zijn ten laste van de verkoper tot de levering van de goederen aan de koper. Ten laatste tien dagen nadat de goederen in de winkel van de verkoper beschikbaar zijn, moet de koper de goederen in bezit hebben genomen en de prijs ervan hebben betaald. Als die termijn is verstreken, blijft het door de koper aan de verkoper op het moment van de bestelling betaalde voorschot hoe dan ook in bezit van de verkoper. In geval van een bestelling van een ingerichte keuken kan die termijn mits het akkoord van de verkoper worden verlengd, met dien verstande dat de opslagkosten door de verkoper aan de koper kunnen worden gefactureerd.
7.3 De leveringsdatum wordt door de verkoper louter ter informatie aan de koper meegedeeld. Indien de verkoper de goederen niet op de overeengekomen leveringsdatum heeft geleverd, heeft de koper niettemin vanaf dat moment een periode van 8 dagen om via aangetekend schrijven de uitvoering van zijn bestelling binnen de 4 weken te eisen. Als de levering binnen die termijn niet werd uitgevoerd, wordt de verkoop geannuleerd en verbindt de verkoper zich ertoe om het bedrag van het voorschot, vermeerderd met een rente van 8 % vanaf de dag waarop het voorschot werd betaald, als forfaitaire schadeloosstelling en rente aan de koper terug te betalen. In geval van de onbeschikbaarheid van een inbouw- of sanitair toestel behoudt de verkoper zich het recht voor om het toestel te vervangen door een gelijkaardig toestel met minstens dezelfde prestaties, zonder dat het vervangen van het toestel de koper het recht geeft om de annulering van de verkoop te eisen.
Artikel

8. GARANTIES

8.1 De verkoper garandeert de koper dat de goederen conform en in goede staat worden geleverd. Alle klachten met betrekking tot zichtbare beschadiging van de geleverde goederen of van de verpakking ervan moeten, om in aanmerking te komen, op het moment van de levering op het leveringsdocument worden vermeld. Dat geldt ook voor niet-conforme of onvolledige leveringen. De bijzondere bepalingen uit artikel 15 van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij de levering van een ingerichte keuken, vergezeld van de plaatsing door een door de verkoper aangestelde onderaannemer.
8.2 De verkoper garandeert de goederen voor alle verborgen gebreken op voorwaarde dat ze correct werden gebruikt en de wettelijke garantie van 2 jaar in van toepassing vanaf de leveringsdatum. Elke non-conformiteit moet binnen de twee maanden na de vaststelling worden gemeld. De duur van de garanties wordt op de achterzijde van de bestelbon aangeduid. De garantie dekt enkel alle gevallen van non-conformiteit die op het moment van de levering worden gemeld. Zijn bijgevolg uitgesloten:
– de vervanging van onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen (bv. afzuigkapfilters, lampen, …),
– alle schadegevallen als gevolg van brand, waterschade, bliksem, een ongeval of natuurramp,
– alle schadegevallen of mankementen die opzettelijk of door nalatigheid worden veroorzaakt, of door onoordeelkundige behandeling of door abnormaal gebruik of een gebruik dat niet conform de voorschriften van de fabrikant is,
– alle schadegevallen die het voorwerp uitmaakten van een herstel of een poging tot herstel door derde partijen of door de koper zelf,
– alle schadegevallen ten gevolge van het commerciële, professionele of collectieve gebruik van de goederen.
Om de garantie in te roepen, volstaat het voor de koper om een originele factuur of een origineel kasticket voor te leggen. Bepaalde goederen kunnen een bijkomende garantie genieten waarvan de voorwaarden worden vermeld in de documenten die op het moment van de aankoop worden opgesteld. Als defecte goederen worden vervangen, moeten die onmiddellijk aan de verkoper worden terugbezorgd.
8.3 Bijkomende commerciële garanties
8.3.1 Commerciële basisgaranties
De verkoper biedt gratis de volgende contractuele garanties aan de koper vanaf het moment waarop de goederen ter beschikking worden gesteld (leveringsdatum in de winkel of aan huis):
– De garantie voor de keukenmeubels loopt 5 jaar. Die garantie dekt het vervangen of herstellen van de door de verkoper geleverde meubels, waarvan die laatste erkent dat ze een gebrek op het vlak van materialen, bouw of afwerking vertonen, uitgezonderd alle andere kosten zoals de arbeidskosten, de transportkosten en de verplaatsingskosten. Volgende zaken worden in het bijzonder niet gedekt door de garantie: normale slijtage van de meubels of abnormale slijtage ten gevolge van slecht onderhoud van het meubel of externe oorzaken, kleurwijzigingen ten gevolge van zon- of maanlicht die naargelang de materialen kunnen variëren, de oxidatie van metalen onderdelen ten gevolge van abnormale vochtigheidsomstandigheden.
– Conform de wet van 1 september 2004 loopt de garantie voor de elektrische huishoudapparatuur 2 jaar. Die garantie dekt het vervangen of herstellen van erkende defecte onderdelen, alsook de arbeidskosten en de verplaatsingskosten in België.
8.3.2 « Vanden Borre Kitchen »-garantie op de meubels
Daarnaast biedt de verkoper een “Vanden Borre Kitchen”-garantie op de meubels aan alle kopers van een keuken uit het Vanden Borre Kitchen-gamma waarvan de meubelwaarde € 500, excl. btw, of meer bedraagt. De « Vanden Borre Kitchen »-garantie biedt de koper een uitbreiding van de garantie tegen elk gebrek op het vlak van materialen, opbouw of afwerking, op voorwaarde dat die materialen geen wijziging hebben ondergaan waarmee de verkoper niet uitdrukkelijk heeft ingestemd. De garantie beperkt zich tot het herstellen of het vervangen van de erkende defecte onderdelen door de verkoper alle diensten inbegrepen, rekening houdend met de hieronder vermelde beperkingen en uitsluitingen.
Ingeval het vervangen van het defecte onderdeel onmogelijk blijkt (het onderdeel is niet meer beschikbaar bij de fabrikant), wordt er binnen het prijsniveau van het origineel gekochte onderdeel een gelijkaardig onderdeel of een gelijkaardige bekleding aan de klant voorgesteld.
Duur: 5 jaar boven op de garantie van 5 jaar die conform artikel 8.3.1 van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vanaf de leveringsdatum van de verzekerde goederen wordt toegekend.
Beperking van de garantie: de « Vanden Borre Kitchen »-garantie beperkt zich tot de meubels en werkbladen van de meubelleveranciers die uitdrukkelijk door de verkoper worden opgesomd. Volgende artikelen vallen niet onder de « Vanden Borre Kitchen »–garantie: werkbladen in roestvrij staal of in graniet en alle meubels en werkbladen van leveranciers die niet door de verkoper zijn geselecteerd voor deze garantie.
Deze garantie beperkt zich tot een cataloguswaarde van € 8500, incl. btw (publieke verkoopprijs), per schadegeval met een maximum inbegrepen bedrag van 500 € incl. BTW voor de arbeids- en plaatsingskosten, promoties en uitverkoop niet inbegrepen en beperkt zich tot 2 interventies per begunstigde van de « Vanden Borre Kitchen »-garantie onder voorwaarde van de betaling door de klant van een franchise van 250 € aan de verkoper.
Garanties uitsluiting:
Worden niet gedekt door de huidige garanties:
-De verplaatsingskosten
-De normale slijtage of abnormale slijtage door een slecht onderhoud of door externe oorzaken (waterinsijpeling, te hoge temperatuur, vocht, schokken, verkeerde of onvoorziene gebruik, ongeschikte onderhoudsproducten)
-Het niet respecteren van de adviezen omtrent plaatsing, de handleidingen voor de montage, de gebruiksaanwijzingen en de onderhoudstips
-De beschadigingen of gebreken die bij levering, installatie of montage veroorzaakt werden door de distributeur, de installateur of de koper
-De zichtbare uiterlijke gebreken die bij de levering niet bekendgemaakt werden: elke schade veroorzaakt door het transport moet op de leveringsbon vermeld zijn.
-De kleurveranderingen te wijten aan zon- of maanlicht die al naargelang de materialen (polymeer, melamine, lak…) kunnen variëren
-De oxidatie van metalen onderdelen wegens abnormale vochtomstandigheden
-De bijzonderheden van het hout, de normale werking van massief hout dat, zoals elk natuurlijk product kan wijzigen met de tijd
-De schade die veroorzaakt werd door parasieten afkomstig van de ruimtes van de koper
-De producten die in onaangepaste omstandigheden opgeborgen werden
-De schade die voortvloeit uit een gebruik met commercieel, professioneel of collectief karakter, alsook het niet respecteren van de instructies van de fabrikant
-De schade die aan het toestel en/of keukenelement door brand, ontploffing, diefstal, waterschade, storm, overstroming, hagel, natuurrampen werd toegebracht
-De breukschade waarvoor een derde verantwoordelijk is, of die voortvloeit uit een opzettelijke fout of een fout met kwade bedoelingen
-De krassen, schilfers, schrammen en meer algemeen, veroorzaakte schade die niet nadelig is voor de werking van het element
-De kosten verbonden aan de betegeling
-De interventies die door onbevoegde personen uitgevoerd worden, elke toevallige of voorlopige herstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de klant die bovendien de gevolgen zal dragen voor het eventueel verergeren van de schade
Schadegevallen ten gevolge van een behoorlijk vastgestelde montagefout zullen niet in aanmerking genomen worden,
-De bijkomende kosten
-De schade waarvoor de koper het beschadigde element of het bewijs van zijn volledige eigendom niet kan leveren.
8.3.3 Garantie Service Plus : 3 jaar Garantie-uitbreiding op elektrische huishoudapparatuur
Boven op de wettelijke garantie van twee jaar op elektrische huishoudapparatuur, zoals in de wet van 1 september 2004 wordt voorzien, biedt de verkoper, tegen een meerprijs, een uitbreiding van de garantie op elektrische huishoudapparatuur van 2 jaar te verlengen tot 5 jaar. Dankzij de Service Plus garantie, waarvan de uitvoering toevertrouwd is aan Vanden Borre, geniet de koper 5 jaar lang zorgeloos van zijn toestel en garandeert de verkoper een uitgebreide service:
1. 5 jaar lang zijn alle interventies die gedekt zijn door de Service Plus garantie, gratis (zie bijzondere toepassingsvoorwaarden hieronder). Deze depannage- en bijstandsgarantie omvat de kosten van werkuren en onderdelen en de verplaatsingskosten (voor grote elektrotoestellen).
2. Bij een defect van de televisie of diepvriezer, wordt er nog dezelfde dag een interventie gepland indien de koper de dienst na verkoop belt voor 9 uur, en dit 7 dagen op 7.
3. Indien de koelkast of diepvriezer defect is, krijgt de koper een vervangtoestel voor de duur van de herstelling (mits een kleine waarborg).
4. De Service Plus garantie wordt verlengd met het aantal dagen dat het toestel van de koper in herstelling is.
5. Indien de koper bij Vanden Borre Kitchen of Vanden Borre een nieuw toestel koopt bij het verstrijken van de Service Plus garantie of gedurende de 12 maanden die hierop volgen, neemt de verkoper het oude toestel terug aan de prijs die de koper betaalde voor zijn huidige Service Plus garantie. Deze terugbetaling is beperkt tot 20% van de aankoopprijs van het nieuwe toestel.
Als de koper van deze garantie wil genieten voor een aantal of alle elektrische huishoudtoestellen die gekocht werden conform de in de winkel van de verkoper bekendgemaakte tariefvoorwaarden van de garantie wordt dat op de bestelbon vermeld en zal de koper op de dag van de levering effectief een Service Plus Extensie Garantie-contract voor drie jaar ondertekenen.
Bijzondere toepassingsvoorwaarden van de Service Plus garantie:
1.De garantie is enkel geldig in België en op toestellen aangekocht voor huishoudelijk gebruik. Het gaat om een garantie van 5 jaar (2+3) vanaf de aankoop in geval van materiaal en fabricagefouten. Bij dergelijke defecten worden geen kosten voor onderdelen en werkuren aangerekend indien u een beroep doet op de dienst na verkoop van Vanden Borre Kitchen. Voor grote elektrotoestellen (koelkast, diepvriezer, vaatwasser, kookfornuis en alle inbouwtoestellen) is ook de verplaatsing van de techniekers inbegrepen. De kosten van een ladderlift zijn ten laste van de koper
2.Indien de dienst na verkoop het toestel technisch of economisch onherstelbaar verklaart tijdens de duur van de Service Plus garantie, neemt Vanden Borre het toestel terug en vergoedt hij de koper met een aankoopbon. De waarde van deze bon is gelijk aan het aankoopbedrag van uw toestel, rekening houdend met een waardevermindering als gevolg van het gebruik van uw toestel.
Volgende afschrijvingsschalen zijn van toepassing:
• 3e jaar: factuurbedrag – 40%
• 4e jaar: factuurbedrag – 55%
• 5e jaar: factuurbedrag – 70%
3.Sommige gevallen worden niet gedekt door de Service Plus garantie:
a/ Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt door het toestel en aan het toestel (vb. door oxidatie, schokken, val, …) alsook zijn inhoud (vb. inhoud diepvriezer, vaatwasser);
b/ De vervanging van onderdelen of hulpstukken die regelmatig vervangen moeten worden, zoals filters, batterijen, lampen, … ;
c/ Defecten als gevolg van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
d/ Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
e/ Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het toestel.
Artikel

9. CLAUSULE TOT EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige prijs voor de goederen is betaald. Deze bepaling belemmert geenszins de overdracht aan de koper van de risico’s op verlies en beschadiging vanaf de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen terug te nemen als de betaling van het verschuldigde bedrag van de prijs voor de goederen op de vervaldag van de factuur niet is gebeurd.
Article

10. PRIVACY

De verkoper, die duidelijk op de factuur geïdentificeerd wordt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die de koper hem meedeelt of die waartoe de verkoper toegang heeft in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt door de verkoper met het oog op de levering van de goederen en diensten, de promotie van de goederen en diensten aangeboden door de verkoper, de N.V. VDBK (met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Paepsemlaan 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0637.991.566) of haar verbonden ondernemingen of preferentiële nauwgezet gekozen partners, om statistieken en marktonderzoeken op te stellen, strijden tegen fraude en om de veiligheid en milieubescherming te bevorderen. Voor de vervulling van deze doeleinden, en tenzij oppositie van de koper, kunnen deze gegevens meegedeeld worden aan verbonden ondernemingen van de verkoper en tevens aan derden waarmee de verkoper een nauwe contractuele band heeft voor gelinkte activiteiten en diensten (de N.V. VDBK, haar aandeelhouders of bij voorbeeld andere franchisenemers) of aan derden met het oog om aan de legale verplichtingen te voldoen.
De persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan de N.V. New Vanden Borre (met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat 101), die deze gegevens verwekt in het kader van de dienst na verkoop en tevredenheidsonderzoeken.
De koper beschikt te allen tijde een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op promotie van goederen en diensten of het verwerken van deze gegevens door derden, heeft de koper het recht om zich kosteloos tegen de voorgenomen verwerkingen van hem betreffende persoonsgegeven te verzetten. Om de bedoelde rechten uit te oefenen, dient de koper een schriftelijk gedagtekend en ondertekend verzoek in, aan de verkoper met in bijlage een kopie van zijn identiteitskaart.

BIJZONDERE BEPALINGEN

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE VERKOOP VAN INGERICHTE KEUKENS MET PLAATSING DOOR EEN DOOR VANDEN BORRE KITCHEN AANGESTELDE INSTALLATEUR

Artikel 11.

Tenzij onderhavige bijzondere bepalingen een afwijking toestaan, blijven de algemene verkoopvoorwaarden tussen de verkoper en koper van kracht.

Artikel 12. PLAATSING

De door de verkoper aan de koper meegedeelde prijs is gebaseerd op het principe dat de plaatsing van de goederen op een voorbereide werf plaatsvindt. Dat betekent een werf die wordt gekenmerkt door stevige, loodrechte, rechthoekige, vlakke en droge muren, een vlakke en droge vloer en de operationele aanwezigheid van een water-, gas- en elektriciteitstoevoer op de op het technische plan aangeduide plaatsen, alsook een waterafvoer en de afvoer van de afzuigkap op de voorziene plaatsen.

Artikel 13. OPLEVERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De verkoper herinnert eraan dat na afloop van de plaatsing door de door de verkoper aangestelde installateur het de taak van de koper en van de installateur is om samen de werkzaamheden op te leveren.
In geval van problemen gedurende de installatie zal er bij het afsluiten van de werkzaamheden in dezelfde omstandigheden een nieuwe oplevering plaatsvinden.

Artikel 14. GARANTIE

De verkoper garandeert de koper dat de goederen conform en in goede staat worden geleverd. Alle zichtbare gebreken, schade en gevallen van non-conformiteit moeten ten laatste bij de oplevering van de werkzaamheden aan de verkoper worden gemeld. Daartoe zal de koper het verslag van de oplevering van de plaatsing aan de verkoper bezorgen. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 8.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE VERKOOP VAN INGERICHTE KEUKENS ZONDER PLAATSING

Artikel 15. AFMETINGEN

De verkoper stelt de offerte op basis van de afmetingen op die door de koper worden doorgegeven. Die laatste is ook verantwoordelijk voor de juistheid van die afmetingen.

Artikel 16.

Behoudens de specifieke afwijking in de bijzondere bepalingen, zijn de algemeen verkoopvoorwaarden tussen de verkoper en koper integraal van toepassing.

Artikel 17. KLACHTEN

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde of meegenomen goederen dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of afhaling, en voor akkoord ondertekend te worden door een verantwoordelijke van Vanden Borre Kitchen. Hetzelfde geldt voor onjuiste of onvolledige leveringen. Schade veroorzaakt door onze bezorgers moet genoteerd worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering.