WEDSTRIJDREGLEMENT “MAAK KANS OP EEN AANKOOPBON VAN € 2.500 op uw keuken”

 

Artikel 1: Organisatie van de wedstrijd

De vennootschap VDBK nv met een kapitaal van 200.000 euro, en maatschappelijke zetel Paepsemlaan 20 B-1070 BRUSSEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0637991566 (hierna aangeduid als de ‘organiserende firma’) en de deelnemende commercieel zelfstandige franchisenemers die winkels uitbaten onder de merknaam Vanden Borre Kitchen (zie artikel 11), organiseren een wedstrijd met aankoopverplichting genaamd ‘MAAK KANS OP EEN AANKOOPBON VAN € 2.500 (INCL. BTW) op uw keuken’ van 16-01-2023 om 00.00 u tot 31-01-2023 tot 23.59 u, overeenkomstig de voorwaarden beschreven in dit reglement (hierna de ‘wedstrijd’ genoemd).

De deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die op het moment van de lancering van de wedstrijd meerderjarig zijn naar Belgisch recht (d.w.z. 18 jaar of ouder), onbeschermd zijn en in België woonachtig zijn, met uitzondering van personeelsleden van de organiserende firma en, in het algemeen, van personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn geweest bij de promotie en/of de realisatie van de wedstrijd. Deze uitsluiting geldt ook voor alle gezinsleden (zelfde naam en/of zelfde postadres en/of zelfde e-mailadres) van de hierboven beoogde personen.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wedstrijd moeten de deelnemers contact opnemen met de organiserende firma van de wedstrijd.

De Wedstrijd wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook/Instagram. Facebook/Instagram kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor geschillen met betrekking tot de Wedstrijd. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Prijsvraag dienen deelnemers contact op te nemen met het organiserende bedrijf en niet met Facebook/Instagram.

Deze regels (hierna de “Regels”) zijn beschikbaar op het adres van de pagina van de Wedstrijd vermeld in artikel 3.

 

Artikel 2: Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het principe van de wedstrijd, van dit reglement (hierna het ‘reglement’) en van elke beslissing van de organiserende firma betreffende elk geschil dat zou kunnen ontstaan over de interpretatie en/of de toepassing van dit reglement. Elke deelname die in strijd is met een van de artikelen van dit reglement wordt als nietig beschouwd en geeft geen aanleiding tot het toekennen van een prijs. Elke deelnemer weet dat de speling van het toeval hem geen andere zekerheid kan geven dan die van de hoop op een mogelijke en toevallige winst.

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

Deze wedstrijd vindt plaats op de nationale Facebook/Instagram pagina van Vanden Borre Kitchen op de data aangegeven in artikel 1 en is te bereiken via: https://www.vandenborrekitchen.be/inschrijfformulier-voor-de-wedstrijd-2023/ Het is ook mobiel toegankelijk op hetzelfde adres.

Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de volgende procedure worden gevolgd:

  1. Ga naar de Spelpaginadie toegankelijk is op https://www.vandenborrekitchen.be/inschrijfformulier-voor-de-wedstrijd-2023/. (Slechts één (1) deelname per deelnemer)
  2. Klik op de link in het bericht om het online deelnameformulier in te vullen:

a. Er worden twee (2) vragen gesteld om te proberen de prijs te winnen. Om de twee (2) vragen te beantwoorden, nodigen wij u uit de antwoorden te zoeken op de website van Vanden Borre Kitchen die beschikbaar is op: https://www.www.vandenborrekitchen.be/

b. Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld :
– Vul de datum, naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer in,

– Kruis de gekozen toestemmingen aan.

De verplichte velden zijn de volgende: datum, naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, het vinkje “ik heb de spelregels gelezen en ga ermee akkoord” en “ik wil gecontacteerd worden voor het beheer van mijn deelname aan het spel”.

Slechts één deelname per speler (zelfde Facebook/instagram naam) zal worden geaccepteerd tijdens de duur van de wedstrijd (zelfde naam, voornaam, contactgegevens). In geval van meerdere deelnames, zal slechts één deelname in aanmerking worden genomen.

Deelnemers mogen niet meerdere Facebook/Instagram accounts of speelforums gebruiken om hun winkansen te vergroten. Bovendien zal elke fraude of vermoede fraude leiden tot uitsluiting van de deelnemer van de Wedstrijd, zelfs als de fraude wordt ontdekt na de sluiting van de Wedstrijd en/of de aanwijzing van de winnaar.

Niet-naleving van de in het reglement vermelde deelnemingsvoorwaarden leidt tot ongeldigheid van de deelname. Het is de deelnemers verboden om een deelnemingsprocedure in te voeren of trachten in te voeren die niet strikt in overeenstemming is met de principes van de wedstrijd en met dit reglement.

Aangezien de Wedstrijd toegankelijk is op een mobiele telefoon (Smartphone), zullen Apple, Microsoft, Google of enig ander mobiel applicatieplatform in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enig geschil met betrekking tot het Spel.

 

Artikel 4: Prijs

De prijs (hierna ‘de prijs’) voor deze wedstrijd is:

  • Een (1) Waardebon van €2500 te besteden aan uw keuken bij Vanden Borre Kitchen :

De Prijs is geldig gedurende xx (xx) maanden vanaf xxxx in de Vanden Borre Kitchen-winkel die door de winnaar is gekozen en na de trekking door het Organiserende Bedrijf is gevalideerd.

Deze waardebon is geldig voor alle nieuwe keukenbestellingen, ongeacht of de deelnemer al een offerte heeft laten maken door de geselecteerde VDBK-winkel, of voor lopende bestellingen waarvoor een bestelbon is getekend bij de VDBK-winkel.

De Prijs is strikt persoonlijk en nominatief, zodat deze niet kan worden doorgegeven, overgedragen of verkocht aan welke partij dan ook; hij kan in geen geval door de Organiserende onderneming worden terugbetaald in contanten of worden geruild of afgestaan voor de gehele of gedeeltelijke
tegenwaarde ervan, in natura of in geld.

Indien de waarde van de waardebon niet volledig door de Winnaar wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel, zal geen terugbetaling van het saldo plaatsvinden, noch in contanten, noch in de vorm van een waardebon die op een andere keukenbestelling kan worden gebruikt. In geval van overmacht behoudt de organiserende Bedrijf zich echter het recht voor de aangekondigde prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door een prijs van gelijke waarde.

 

Artikel 5: Overhandiging van de prijs

Onder de deelnemers die de twee (2) verplichte vragen correct hebben beantwoord en het daartoe bestemde formulier correct hebben ingevuld, wordt één (1) winnaar getrokken door het

Organiserende bedrijf.

  • Het formulier met de gegevens van de deelnemer is correct ingevuld.
  • De antwoorden op de door de deelnemer ingevulde vragen zijn correctEr wordt alleen rekening gehouden met de deelnames die vóór de uiterste deelnamedatum zijn goedgekeurd.

De winnaar wordt binnen acht (8) dagen na de aanwijzing door het Organiserende bedrijf op de hoogte gesteld van zijn/haar aanwijzing, op het adres dat op het inschrijfformulier staat vermeld. Via dit privébericht zal het Organiserende Bedrijf de winnaar ook wijzen op de stappen die hij/zij moet volgen om van zijn/haar prijs te kunnen profiteren.

Hij/zij beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen om contact op te nemen met het Organiserende bedrijf op het in het ontvangen bericht vermelde adres en om de in dat bericht gevraagde informatie mee te delen.

De prijs wordt door de winnaar afgehaald in de winkel van Vanden Borre Kitchen, zoals overeengekomen met de Organiserende Onderneming. Er is geen postbezorging mogelijk.

De winnaar moet een identificatie meenemen om de prijs op te halen. De voornaam van de winnaar wordt vermeld op de nationale Facebook/Instagram pagina van de Vanden Borre Kitchen die de prijs heeft toegekend.

In het geval dat de winnaar, om welke reden ook, de volgens de voorwaarden in dit reglement toegekende prijs geheel of gedeeltelijk niet kan of wil ontvangen, dan wordt dit beschouwd als een weigering van de volledige prijs.

De gewonnen prijs kan niet worden ingeruild voor geld of andere goederen. De prijs is niet overdraagbaar. De winnaar moet zich aan de regels houden. Als blijkt dat de winnaar niet voldoet aan de criteria van dit reglement, mag het organiserende bedrijf de prijs niet toekennen.

Artikel6: :Wedstrijdreglement

De organiserende firma behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de wedstrijd te wijzigen, in te korten, te verlengen of te annuleren. Daar kan de organiserende firma niet verantwoordelijk voor gesteld worden. De organiserende firma behoudt zich het recht voor dit wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Elke wijziging van het reglement zal op de pagina Facebook/Instagram van de organiserende bedrijf Vanden Borre Kitchen worden aangekondigd.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Hoewel de organiserende firma alles in het werk stelt om de deelnemers te voorzien van beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële fouten of het niet beschikbaar zijn van informatie. Bovendien is de organiserende firma niet aansprakelijk in geval van: – Problemen met de apparatuur – Vernietiging van door de deelnemers verstrekte informatie om een reden die niet aan de organiserende firma kan worden toegeschreven – Menselijke of elektrische fouten – Storingen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen dwarsbomen – Gevolgen van eventuele vertragingen, verlies, diefstal of beschadiging van e-mails die niet aan de organiserende firma kunnen worden toegeschreven. Klachten moeten door de ontvangers rechtstreeks worden ingediend bij de bedrijven die de post hebben bezorgd. Indien het goede administratieve en/of technische verloop van de wedstrijd wordt verstoord door een oorzaak die buiten de wil van de organiserende firma valt, dan behoudt deze zich in ieder geval het recht voor om de wedstrijd te onderbreken. Iedere vorm van fraude of niet-naleving van dit reglement kan leiden tot uitsluiting van de betrokkene van de wedstrijd, waarbij de organiserende firma zich het recht voorbehoudt om, indien nodig, gerechtelijke stappen tegen de betrokkene te ondernemen.

 

Artikel 8: Terugbetaling van aansluitkosten

De connectie- en communicatiekosten voor het spelen of lezen van het volledige reglement op de website worden vergoed op schriftelijk verzoek aan Vanden Borre Kitchen. en voor een vast bedrag van 0. 70 €, wat overeenkomt met de gemiddelde duur van de raadpleging van en deelname aan het spel vanaf de connectie met de site tot de publicatie van het commentaar op de publicatie van het spel, hetzij 15 minuten, waarbij dit bedrag wordt berekend op basis van een lokaal communicatie tijdens de piekuren; abonnementen op internetproviders, alsmede computerapparatuur (computer, modem, kabels, enz.) worden niet vergoed, waarbij de deelnemers verklaren en erkennen dat zij voor het gebruik ervan al gratis over de beschikking beschikken.

Elke persoon kan schriftelijk aan de firma Vanden Borre Kitchen de mededeling van de spelregels vragen. De verzendkosten worden op verzoek vergoed tegen het geldende langzame posttarief.

 

Artikel 9: Eigendomsrecht

Conform de wetgeving inzake literaire en artistieke eigendomsrechten is de reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen waaruit deze wedstrijd bestaat, ten strengste verboden. De vermelde merken zijn gedeponeerde merken van hun respectieve eigenaar.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens en beeldrechten

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde informatie is nodig voor het in aanmerking nemen van de deelname van de deelnemer. Deze informatie is bestemd voor gebruik door Vanden Borre Kitchen, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking, en voor FBD International om uw deelname te beheren, de winnaar te bepalen en de prijs toe te kennen en te overhandigen. De rechtsgrond van deze verwerking is bijgevolg contractueel.

De gegevens van de deelnemers zullen maximaal zestig (60) dagen vanaf de datum worden bewaard. De persoonsgegevens van de winnaars worden gedurende drie (3) jaar vanaf de datum van
de trekking bewaard.

Conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de “AVG”), hebt u recht op
inzage, rectificatie, het wissen en – in het geval van een gerechtvaardigde grond – bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw gegevens binnen de voorwaarden die door de
AVG worden gesteld. In geval van een klacht kunt u een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit met behulp van de volgende gegevens:

U kunt uw rechten uitoefenen op het volgende e-mailadres gdpr@vandenborrekitchen.be of per postop het volgende adres: Vanden Borre Kitchen, 20 boulevard Paepsem B-1070 BRUXELLES

 

Artikel 11: Geschillen en klachten

Dit reglement valt onder het Belgisch recht, onverminderd de collisieregels die eventueel van toepassing zijn.

In geval van een klacht, om welke reden dan ook, moet het verzoek binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de wedstrijd worden gericht aan de organiserende firma, op het volgende e-mailadres: gdpr@vandenborrekitchen.be

Elk geschil dat in verband met de wedstrijd ontstaat en dat niet in der minne kan worden geregeld, wordt aan de bevoegde rechtbanken voorgelegd

Deelname impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. In geval van een geschil zullen de partijen trachten dit in der minne te regelen. Er wordt aan herinnerd dat iedere deelnemer het recht heeft om kosteloos een beroep te doen op de Consumentenombudsdienst (hierna de ‘Belmed’) met het oog op de minnelijke regeling van het geschil tussen hem/haar en een professional.

VDBK garandeert dit effectief rechtsmiddel dat bij Belmed kan worden uitgeoefend:

Elke deelnemer kan zich dus tot Belmed wenden zodra een voorafgaande rechtstreekse klacht geen resultaat heeft opgeleverd, en hij kan eveneens opteren voor beslechting van dit geschil door de bevoegde rechtbank.

De deelnemers worden ervan in kennis gesteld dat Vanden Borre Kitchen de nodige maatregelen heeft genomen ter uitvoering van de bepalingen van artikel 14 van de EU-verordening nr. 524-2013 van 31 maart 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen.