GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

In dit gegevensbeschermingsbeleid wordt uiteengezet hoe VDBK, met maatschappelijke zetel te Paepsemlaan 20 B-1070 BRUSSEL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 408.394.348, (hierna " VDBK ") uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Algemene informatie – Definities

Met dit gegevensbeschermingsbeleid legt VDBK u op transparante wijze uit hoe de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt, verzameld:

 • via de websites https://www.vandenborrekitchen.be, en https://www.openvandenborrekitchenshop.com, : https://mijnruimte.vandenborrekitchen.be/ en ( hierna de "Websites") ;
 • via sociale netwerken;
 • wanneer een offerte wordt gemaakt of een bestelling wordt geplaatst door/bij een franchisenemer die een Vanden Borre Kitchen-winkel uitbaat (hierna de “Winkels”);
 • tijdens een bezoek aan een Winkel;
 • wanneer u contact opneemt met de klantenservice van Vanden Borre Kitchen;
 • wanneer u een beoordeling achterlaat naar aanleiding van uw ervaring met een Winkel;
 • tijdens deelname aan door VDBK georganiseerde spellen dewelke worden aangeboden in de Winkel, via haar Websites of via sociale netwerken;
 • op beurzen (bijvoorbeeld franchisebeurs of franchise expo);
 • via partners.

Het gegevensbeschermingsbeleid is op elke pagina van de Websites toegankelijk door op de link "Gegevensbeschermingsbeleid" te klikken.

De gegevensverwerking van VDBK wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wetgeving").

De term " gegeven " die in de context van dit gegevensbeschermingsbeleid met een hoofdletter wordt gebruikt, verwijst naar alle informatie die het direct of indirect, alleen of door middel van kruisverbanden met andere informatie, mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren.

2. Hoe VDBK uw gegevens verzamelt - Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

2.1. VDBK staat aan het hoofd van een franchisenetwerk, bestaande uit verschillende onafhankelijke Winkels die exploiteren onder het merk " VDBK ".

2.2. VDBK en, in sommige gevallen, de Winkels, kunnen uw Gegevens rechtstreeks van u verzamelen wanneer u deze communiceert via:

 • uitwisselingen met de verkoopteams in de Winkel;
 • de uitwerking van offertes in de Winkel of op afstand ;
 • sociale netwerken ;
 • Websites ;
 • papieren formulieren;
 • reacties op tevredenheidsenquêtes of online beoordelingen;
 • uw deelname aan door VDBK georganiseerde spellen.

In bepaalde hieronder beschreven gevallen worden uw Gegevens uitsluitend verwerkt door VDBK.

In andere gevallen, die eveneens hieronder worden beschreven, bundelen VDBK en de Winkels hun krachten om u zo goed mogelijk tevreden te stellen en bepalen zij samen voor welk gebruik en onder welke voorwaarden uw Gegevens zullen worden gebruikt. VDBK en de Winkels treden dus gezamenlijk op als verwerkingsverantwoordelijken.

Het is om deze reden dat wanneer u een online formulier op een Website invult om bijvoorbeeld opnieuw gecontacteerd te worden, een catalogus te ontvangen of de persoonlijke ruimte te gebruiken, VDBK u vraagt om een Winkel te selecteren. VDBK deelt uw Gegevens vervolgens met deze Winkel. Deze Gegevens worden verwerkt door VDBK en door de Winkel die u hebt geselecteerd om te reageren op uw verzoeken en, wanneer u hiermee heeft ingestemd, om u hun nieuws, nieuwigheden en tips toe te sturen.

Het is ook om deze reden dat wanneer u een offerte aanvraagt of een aankoop doet in een Winkel, deze laatste uw Gegevens deelt met VDBK.

Bovendien wordt de manier waarop uw Gegevens worden verwerkt in bepaalde gevallen, die hieronder worden beschreven, , bepaald in overleg met de vennootschap FBD International, de moedervennootschap van VDBK (410 917 439 RCS Bobigny; hierna “FBD International” genoemd).

2.3. VDBK kan uw Gegevens ook indirect ontvangen, via partners aan wie u uw Gegevens heeft toevertrouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

 • u informatie over het merk “ VDBK " opvraagt bij organisaties zoals Toute la franchise of Franchise.be;
 • u met een rekruteringsbureau informatie uitwisselt met betrekking tot een vacature binnen VDBK. VDBK doet er alles aan om haar partners te herinneren aan hun verplichtingen op grond van de Wetgeving, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties wanneer zij optreden als verwerkingsverantwoordelijken.

2.4. Ten slotte kan VDBK automatisch uw Gegevens verzamelen via uw browsersporen op de Websites, als u deze aanvaard heeft (aanvaarding van cookies). Voor meer informatie over het cookiesbeleid van VDBK, kilk hier.

3. Welke Gegevens gebruikt VDBK en voor welke doeleinden?

Elke verwerking van Gegevens die door VDBK, en eventueel de Winkels, wordt uitgevoerd, wordt hieronder beschreven. Deze verwerkingen worden ingedeeld volgens het doel van de verwerking, d.w.z. naar het doel van de verzameling en het gebruik van de Gegevens.

3.1. U wilt een offerte laten opstellen

Wanneer u een offerte aanvraagt, verstrekt u bepaalde Gegevens, die worden gebruikt om uw verzoek te beantwoorden.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt door de door u geselecteerde Winkel en door VDBK om de gevraagde offerte op te stellen.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK en de geselecteerde Winkel bepalen samen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie met betrekking tot uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plannen, ouderdom van uw woning, technische kenmerken, enz.);
 • informatie over uw keukenproject (type project en gewenste opleveringsdatum, inrichtingsvoorkeuren, voorzien budget, noden inzake leverings- en/of plaatsingsprestaties, enz.);
 • afbeeldingen, foto's, plannen.

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke potentiële klant die een offerte wenst te ontvangen, is betrokken bij deze verwerking.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? 3 jaar vanaf de datum van het laatste contact met u. Na afloop van deze periode worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele handelingen die op uw verzoek worden verricht, namelijk het opstellen van een offerte.

Wie ontvangt uw Gegevens ?* :

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en/of van de geselecteerde Winkel zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens moeten verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties, de IT-afdeling en de commerciële afdeling.
 • Deze Gegevens worden verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers zijn bedrijven die IT-oplossingen leveren om uw keukenproject uit te voeren, software-uitgevers en bedrijven die VDBK ondersteunen bij het beheer van klantenrelaties.
 • FBD International.

3.2. U doet een aankoop in een Winkel

Voor het goede beheer van uw bestelling en de opvolging ervan, zal de Winkel, waar u uw aankoop heeft gedaan, en VDBK, een aantal van uw Gegevens verwerken

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt, door VDBK en door de Winkel waar u uw aankoop heeft gedaan, om de uitvoering van uw bestelling mogelijk te maken en de opvolging ervan te beheren.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK en de Winkel waar u uw bestelling heeft geplaatst, bepalen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen gebruikt worden. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres)
 • informatie met betrekking tot uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plannen, ouderdom van uw woning, technische kenmerken, enz.);
 • informatie over uw bestellingen van goederen en/of diensten (levering, installatie, opslag);
 • financiële informatie (financieringswijze, voorschotten, enz.); informatie over de opvolging van uw eventuele verzoeken om naverkoopdiensten;
 • informatie over uw eventuele klachten;
 • ventuele antwoorden die u heeft gegeven op een tevredenheidsenquête (NPS).

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke klant, d.w.z. elke persoon die een bestelling heeft geplaatst in een van de Winkels, is betrokken bij deze verwerking.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? De verschillende Gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoop en opvolging ervan, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is, overeenkomstig de duur van de garanties voorzien op de datum van aankoop van uw goederen, om u in staat te stellen van deze garanties te profiteren.

Aan het einde van deze periodes worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? De verwerking van de Gegevens, die worden verwerkt voor het beheer van bestellingen, betaling en levering, wordt uitgevoerd op basis van het verkoopcontract dat met de Winkel gesloten wordt. Het verzamelen van deze Gegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de voorwaarden van het verkoopcontract.

Met betrekking tot facturen en boekhoudkundige gegevens, wordt deze verwerking uitgevoerd op grond van de wettelijke verplichting om facturen te bewaren.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne diensten van VDBK en/of de Winkel, waar u uw aankoop heeft gedaan, zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens moeten verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties, de IT-afdeling en de commerciële afdeling.
 • Deze Gegevens worden verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de Winkel waar u uw aankoop heeft gedaan. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de Winkel. Deze onderaannemers zijn bedrijven die ondersteuning bieden bij orderbeheer, zoals betaaldienstverleners, logistieke medewerkers, leveranciers, leveringsbedrijven en bedrijven die uw keuken installeren, maar ook software-uitgevers en bedrijven die ondersteuning bieden bij klantrelatiebeheer. Uw gegevens worden ook doorgegeven aan leveranciers, die voor eigen rekening hun eigen verwerkingen uitvoeren, zodat u kunt genieten van de door hen geboden garanties.
 • FBD International.

3.3. U wenst te genieten van een financiering voor uw keukenproject

Indien u een financiering wenst om uw keukenproject uit te voeren, verzamelt de Winkel waar u uw aankoop doet, bepaalde Gegevens, waaronder financiële gegevens, zowel namens de financiële organisatie waarbij u de financiering wenst aan te vragen, als voor zichzelf.

VDBK verwerkt geen Gegevens over uw financieringsaanvragen of het daaruit voortvloeiende contract.

Deze Gegevens zullen door de Winkel en de financierende organisatie worden verwerkt in overeenstemming met hun beleid inzake persoonsgegevens.

3.4. U creëert uw persoonlijke ruimte

VDBK biedt haar klanten en potentiële klanten een persoonlijke ruimte waar ze de kenmerken van hun project kunnen uitdrukken, online een afspraak kunnen maken, hun project kunnen opvolgen, een bericht kunnen sturen naar de klantendienst en hun Gegevens kunnen beheren. Ter gelegenheid van het verlenen van deze dienst verzamelen en verwerken VDBK en de bij het aanmaken van de persoonlijke ruimte geselecteerde Winkel bepaalde Gegevens

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt ? (doel van de verwerking) Deze Gegevens worden verwerkt om u een u persoonlijke ruimte te bieden, waarmee u uw keukenproject in alle rust kunt beheren.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK en de geselecteerde Winkel bepalen samen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie met betrekking tot uw woning (ligging, beschrijving, gebied, plannen, ouderdom van uw woning, technische kenmerken, enz.) ;
 • informatie over uw keukenproject (type project en gewenste opleverdatum, voorkeuren qua inrichting en decoratie, voorzien budget, motivering van uw project, enz.);
 • informatie over uw smaak, inrichtingsvoorkeuren, sfeer; materialen ;
 • informatie over uw bestellingen van goederen en/of diensten;
 • informatie over de opvolging van uw eventuele verzoeken om naverkoopdiensten;
 • informatie over de data, tijdenstippen waarop u inlogt op uw ruimte;
 • informatie over uw eventuele klachten

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Klanten en potentiële klanten die een persoonlijke ruimte hebben gecreëerd, zijn betrokken bij deze verwerking.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard ? De Gegevens in uw persoonlijke ruimte worden tegelijk met de verwijdering van uw persoonlijke ruimte verwijderd, d.w.z. na 3 jaar vanaf uw laatste verbinding. Na afloop van deze periode worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking ? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het contract op grond waarvan u uw persoonlijke ruimte gebruikt, namelijk de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de persoonlijke ruimte. De vermelde Gegevens zijn inderdaad noodzakelijk voor de uitvoering van dit contract.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en/of de geselecteerde Winkel zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens moeten verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties, de marketingafdeling, de IT-afdeling en de commerciële afdeling.
 • Deze Gegevens worden eveneens verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers respecteren de doelstelling van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers zijn bedrijven die advies en diensten aanbieden op het gebied van klantrelatiebeheer, maar ook software-uitgevers.
 • FBD International.

3.5. U maakt gebruik van simulatiesoftware

Wanneer u zich op de site www.vandenborrekitchen.be bevindt, heeft u rechtstreeks toegang tot de simulatiesoftware. U kan deze Simulatiesoftware gebruiken zonder Gegevens mee te delen. In dat geval kunt u geen enkel beeld van uw simulatie(s) opslaan. Indien u een samenvatting wilt ontvangen van een simulatie die u via de Simulatiesoftware heeft uitgevoerd, dient u uw e-mailadres op te geven, adres waarnaar deze samenvatting naar u verzonden zal worden. Uw e-mailadres zal door VDBK niet bewaard worden. Indien u meerdere simulaties via de Simulatiesoftware wilt kunnen uitvoeren en opslaan, dient u een persoonlijke ruimte aan te maken.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om de verzending van uw simulatieoverzicht mogelijk te maken.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze deze Gegevens verwerkt worden.

Welke zijn de betrokken Gegevens ? Uw e-mail.

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke persoon die de Simulatiesoftware heeft gebruikt en een samenvatting gewenst heeft te ontvangen, is betrokken bij deze verwerking

Wat is de bewaartermijn van deze Gegevens ? De Gegevens worden gewist zodra uw samenvatting is verzonden.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang, namelijk om u in staat te stellen het plan dat u met de simulatiesoftware maakte, te bewaren.

3.6. U doet mee aan de spellen georganiseerd door VDBK

In het kader van uw deelname aan een door VDBK georganiseerd spel, kan het zijn dat u bepaalde Gegevens aan VDBK moet meedelen.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om het spel goed te laten verlopen en, in het bijzonder, om rekening te houden met uw deelname aan het spel, om de winnaar(s) te bepalen, om de prijs of prijzen toe te kennen, om te communiceren over de winnaar(s).

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? ? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres, indien nodig de Winkel waar u uw prijs wenst op te halen);
 • eventuele bijnamen (die u gebruikt op de sociale netwerken via dewelke u deelneemt aan het spel);
 • eventuele foto's (afhankelijk van de modaliteiten van elk spel).

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking ? Iedereen die meedoet aan de spelen georganiseerd door VDBK.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? Gegevens van deelnemers worden gedurende 60 dagen na de uitreiking van de prijzen bewaard.

De gegevens van de winnaars worden gedurende 2 jaar vanaf de datum van de uitreiking van de prijzen bewaard

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking vindt plaats op contractuele basis. Zij is noodzakelijk voor de uitvoering van de spelregels.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne VDBK -afdelingen zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens moeten verwerken, namelijk de marketingafdeling.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK. Deze onderaannemers zijn spelbureaus die belast zijn met het beheer van de spellen of bedrijven die belast zijn met de levering van de spelprijzen, indien de prijzen via een transporteur worden verzonden, maar ook software-uitgevers.
 • FBD International en de Winkel waar u een wedstrijdstrookje/formulier heeft ingevuld.

3.7. U communiceert met VDBK via de sociale netwerken

Wanneer u contact opneemt met VDBK via de sociale netwerken, bijvoorbeeld door een bericht te verzenden of te publiceren op haar pagina's, kunt u Gegevens doorgeven. VDBK kan deze Gegevens, opgenomen in uw berichten of publicaties, gebruiken om uw verzoek en/of vragen te verwerken. VDBK kan u ook, afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek en/of vraag, om aanvullende informatie vragen.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking) ?Deze Gegevens worden verwerkt om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken en/of vragen.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie over uw keukenproject;
 • informatie over eventuele problemen die u ondervindt met VDBK en/of een Winkel.

Uw berichten en publicaties, ter attentie van VDBK, mogen geen gevoelige persoonsgegevens bevatten zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele geaardheid, seksleven, gezondheidstoestand, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Iedereen die interactie heeft met VDBK op sociale netwerken, is betrokken.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? De Gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken. Zodra VDBK naar tevredenheid op uw verzoek heeft gereageerd, worden uw Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?> De rechtsgrondslag is het gerechtvaardigd belang, namelijk om uw vragen te beantwoorden en u een passend antwoord te geven.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne VDBK -afdelingen zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens moeten verwerken, namelijk de marketingafdeling en de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties. Bovendien, als de interactie openbaar is, kunnen alle gebruikers van het sociale netwerk toegang hebben tot uw Gegevens.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies ontvangen van VDBK. Deze onderaannemers zijn communicatiebureaus, belast met het beheer van de sociale netwerken. Daarnaast worden uw Gegevens overgedragen aan de uitgevers van de sociale netwerken, in het geval u ervoor kiest om uw accounts te koppelen aan VDBK. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het privacybeleid van deze sociale netwerken.
 • FBD International.

3.8. U gebruikt de tool "Stel een vraag" op de website www.vandenborrekitchen.be (hierna de "Chat")

Wanneer u gebruik maakt van de Chat, kunt u Gegevens doorgeven die VDBK kan gebruiken om uw verzoek en/of vraag te verwerken. VDBK kan u ook, afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek en/of vraag, om aanvullende informatie vragen om u een zo goed mogelijk antwoord op uw vraag te kunnen geven.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking) ? Deze Gegevens worden verwerkt om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken en/of vragen.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie over uw keukenproject;
 • informatie over eventuele problemen die u ondervindt met VDBK en/of een Winkel.

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? De gebruiker van de site, die de Chat gebruikt.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard ? De Gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken. Zodra VDBK een bevredigend antwoord op uw verzoek heeft gegeven, worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking ? De rechtsgrondslag is het gerechtvaardigd belang, namelijk om uw vragen te beantwoorden en u een passend antwoord te geven.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne VDBK -afdelingen zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens moeten verwerken, namelijk de marketingafdeling, de afdeling klantenrelaties en de IT-afdeling.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK. Deze onderaannemers zijn bedrijven die advies en diensten aanbieden op het gebied van klantrelatiebeheer, die de terbeschikkingstelling van de chattool mogelijk maken en de te verstrekken antwoorden beheren.
 • FBD International.

3.9. U neemt per e-mail of telefoon contact op met de klantenservice

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice, deelt u bepaalde Gegevens mee, die worden verwerkt om uw verzoek en/of vraag te beantwoorden.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om met u te communiceren en om op uw verzoeken en/of vragen te antwoorden.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK en de Winkel, waarop het verzoek betrekking heeft, bepalen waarvoor en de wijze waarop uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon);
 • informatie over de reden waarom u contact opneemt met de klantenservice: onderwerp, tekst en eventuele foto's.
 • Afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek en/of vraag kan er om aanvullende informatie worden gevraagd, zoals:
 • nformatie over uw keukenproject;
 • informatie over eventuele problemen die u ondervindt met VDBK en/of een Winkel.

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke klant of potentiële klant die een verzoek indient bij de klantenservice, per e-mail of telefoon.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard ? Als u een klant bent, worden de Gegevens bewaard zo lang als nodig is, in overeenstemming met de garantietermijnen die gelden op de datum van aankoop van uw goederen.

Als u geen klant bent, worden de Gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken. Zodra VDBK een bevredigend antwoord op uw verzoek heeft gegeven, worden uw Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? De rechtsgrondslag is het gerechtvaardigd belang, namelijk om uw vragen te beantwoorden en u een passend antwoord te geven.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne diensten van VDBK of de Winkel, waarop de aanvraag betrekking heeft, zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens moeten verwerken, namelijk de dienst die verantwoordelijk is voor de klantenrelaties.
 • Deze Gegevens worden eveneens verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de Winkel. Deze onderaannemers zijn bedrijven die advies en diensten aanbieden op het gebied van klantrelatiebeheer, maar ook software-uitgevers.
 • FBD International.

3.10. U wilt VDBK -franchisenemer worden

U kunt zich kandidaat stellen als franchisenemer voor het " VDBK”-netwerk, in België of in Luxemburg, door middel van de formulieren die beschikbaar zijn op de website https://www.openvandenborrekitchenshop.com/nl/franchisenemer-worden/ en https://vandenborrektichen.be/nl/franchise-eigen-keukenwinkel-openen/ of door te schrijven naar het e-mailadres voor inlichtingen op de websites. Zodoende, communiceert u bepaalde Gegevens, die VDBK en FBD International verzamelen en verwerken.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om uw profiel in aanmerking te nemen en te bestuderen om het in zijn netwerk in België te integreren.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK en FBD International bepalen samen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie over uw gezinssituatie;
 • informatie over uw opleiding (opleiding, vestigingen, diploma's, jaar van het diploma ….) ;
 • informatie over uw professionele ervaring en uw vaardigheden (CV, ervaring op het gebied van management, bedrijfsbeheer, IT, ondernemen ...) ;
 • informatie over uw project om VDBK -franchisenemer te worden (motivaties, verwachtingen, aard van het geplande project, gewenste locatie ...) ;
 • informatie over uw financiële situatie (beschikbaar eigen kapitaal, wijze van financiering van het project, deelneming in vennootschappen ...)

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Iedere natuurlijke persoon die een kandidatuur indient om franchisenemer te worden, dan wel iedere bestuurder of vennoot van een rechtspersoon die een aanvraag indient om franchisenemer te worden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ? 3 jaar vanaf het verzamelen van uw Gegevens wanneer uw aanvraag geen gunstig antwoord heeft gekregen of gedurende de periode die nodig is wanneer uw aanvraag leidt tot uw integratie als franchisenemer binnen het “VDBK "-netwerk.

Aan het einde van deze periodes worden de Persoonsgegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om de studie van uw aanvraag voor integratie in het netwerk mogelijk te maken.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne diensten van VDBK en/of FBD International zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, met name de dienst belast met de ontwikkeling van het merk " VDBK ", binnen de onderneming FBD International, de operationele algemene leiding van de vennootschap FBD International, en de directie van VDBK .

3.11. U solliciteert bij VDBK

U kunt solliciteren naar een functie binnen het bedrijf VDBK. In het kader van deze sollicitatie kan u worden gevraagd bepaalde Gegevens mee te delen, die aan een specifieke verwerking zullen worden onderworpen.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om uw sollicitatie in aanmerking te kunnen nemen en deze te kunnen bestuderen.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK en FBD International bepalen samen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie over uw gezinssituatie;
 • informatie over uw opleiding (opleiding, vestigingen, diploma's, jaar van het diploma ...) ;
 • informatie over uw professionele ervaring en uw vaardigheden (cv, motivatiebrief ...) ;
 • informatie over uw professionele ambities.

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Iedereen die heeft gesolliciteerd op een van de vacatures binnen het bedrijf VDBK.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ? 2 jaar vanaf het verzamelen van uw Gegevens, wanneer uw sollicitatie niet heeft geleid tot een aanwerving, of gedurende de periode die nodig is wanneer uw sollicitatie leidt tot een aanwerving door VDBK . Aan het einde van deze periodes worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang, namelijk om de studie van uw sollicitatie mogelijk te maken.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en FBD International zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de afdeling belast met personeelszaken, de manager(s) van de afdeling waar u solliciteert, of de financiële afdelingen.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of FBD International. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en FBD International. Deze onderaannemers zijn bedrijven, die VDBK ondersteunen in haar rekruteringen, en in het bijzonder rekruteringsfirma's, maar ook software-uitgevers.
 • FBD International.

3.12. U solliciteert voor een Winkel

U kunt solliciteren voor een functie in een Winkel, die tot het ” VDBK”-netwerk behoort, via de websites.

De Gegevens die worden overgedragen in het kader van een sollicitatie via één van de websites , worden verwerkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Winkel waarbij u solliciteert, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. VDBK heeft toegang tot deze Gegevens in haar hoedanigheid van verwerker, in opdracht van de Winkel die verantwoordelijk is voor de verwerking.

3.13. U surft op de Websites

Wanneer u de Websites gebruikt, worden verbindingsgegevens (cookies, logbestanden) verzameld door VDBK.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking) ? Deze Gegevens worden door VDBK in het bijzonder verwerkt om de werking van de Websites mogelijk te maken en om statistieken, publieksmetingen en reclame (uit) te voeren. Voor meer informatie over het cookiebeleid van VDBK, klik hier .

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • informatie over uw gebruik van de betreffende Website (duur van uw verbinding, tijdstip en dag van verbinding, IP-adres, verbindingsmodus, type en versie van uw internetbrowser ...) ;
 • nformatie met betrekking tot uw apparatuur (uw besturingssysteem, uw unieke apparaat-ID ...) ;
 • informatie die betrekking heeft op de verzoeken die u doet op de desbetreffende Website.

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking ? Iedereen die op de Websites surft.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ? 13 of 25 maanden vanaf de dag van verzameling of tot aan de dag van intrekking van de toestemming. Na afloop van deze periode worden de Persoonsgegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken via de instellingen van uw Chrome-, Internet Explorer-, Safari- of Firefox-browser.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ?*

 • Bepaalde interne VDBK -afdelingen zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de marketingafdeling en de IT-afdeling.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK . Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens in overeenstemming met de instructies van VDBK te verwerken. Deze onderaannemers zijn bedrijven die advies geven over communicatie en over marketinganalyse en software-uitgevers.
 • FBD International.

3.14. U maakt het voorwerp uit van commerciële prospectie

VDBK en de Winkels verzamelen en verwerken uw Gegevens om commerciële prospectie (per e-mail en/of sms) uit te voeren.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt met het oog op reclame voor en klanten en potentiële klanten.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK en de Winkels bepalen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens ?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie met betrekking tot uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plannen, ouderdom van uw woning, technische kenmerken ...);
 • informatie over uw keukenproject (type project en gewenste opleverdatum, inrichtingsvoorkeuren, voorzien budget, noden inzake leverings- en/of plaatsingsprestaties ...);
 • economische en financiële informatie (informatie over een mogelijke interesse in een financiering van het project via een consumentenkrediet).

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking?

 • Elke persoon die heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële prospectie;
 • Elke klant, d.w.z. elke persoon die een bestelling heeft geplaatst in een van de Winkels.

U kunt het voorwerp uitmaken van rechtstreekse prospectie langs elektronische weg, indien de Winkels uw gegevens hebben verzameld naar aanleiding van een verkoop en indien de prospectie betrekking heeft op producten die vergelijkbaar zijn met de verkochte producten.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard ? Uw Gegevens worden 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact met VDBK of tot aan de dag van intrekking van de toestemming. Na afloop van deze periode worden ze anoniem gearchiveerd

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking ?

De toestemmingHet gerechtvaardigd belang
De verwerking met betrekking tot commerciële prospectieacties die op de volgende manieren wordt uitgevoerd, gebeurt op basis van uw toestemming:
- Commerciële prospectie uitgevoerd bij potentiële klanten die nog nooit een aankoop hebben gedaan;
- Commerciële prospectie uitgevoerd bij klanten, langs elektronische weg, die geen betrekking heeft op goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds aangekochte goederen of diensten.

Deze toestemming kan worden gegeven door een selectievakje of een positieve handeling van uw kant, bestaande uit het doorgeven van Gegevens aan VDBK en/of een Winkel voor het aangegeven doel. Deze toestemming kan op elk moment door hier te klikken
De verwerking met betrekking tot commerciële prospectieacties, die op de volgende manieren wordt uitgevoerd, gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang:
- Commerciële prospectie uitgevoerd bij klanten, langs elektronische weg, en met betrekking tot goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds aangekochte goederen of diensten ;
- Commerciële prospectie uitgevoerd bij klanten, op niet-elektronische wijze.

Het gerechtvaardigd belang is het promoten van VDBK -producten bij klanten en potentiële klanten.

 

Wie is de ontvanger van uw Gegevens ? * :

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en/of de Winkels zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties en de marketingafdeling.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de Winkels. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de Winkels. Deze onderaannemers zijn bedrijven die advies en analyses aanbieden op het gebied van communicatie en marketing, en software-uitgevers.
 • FBD International.

3.15. Aanvragen voor afspraken in de Winkel of op afstand

Wanneer u een aanvraag doet voor een afspraak, in de winkel of op afstand, op een van de Websites, verzamelen en verwerken de geselecteerde Winkel en VDBK een aantal van uw Gegevens.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking) ? Deze Gegevens worden verwerkt om u een afspraak in de Winkel of op afstand aan te bieden.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? De Winkel, waar u een afspraak heeft aangevraagd, en VDBK bepalen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, adres).

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke potentiële klant die een afspraak wenst te maken in een Winkel of op afstand.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard ? 90 dagen vanaf het online verzoek om een afspraak door de betrokkene.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk om u een afspraak te kunnen aanbieden en om contact met u op te nemen indien de Winkel de afspraak niet kan nakomen.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens? * :

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en/of de geselecteerde Winkel zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties.
 • Deze Gegevens worden eveneens verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers respecteren de doelstelling van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers zijn software-uitgevers en adviesbureaus voor klantrelaties.
 • FBD International.

3.16. U maakt het voorwerp uit van een tevredenheidsonderzoek

VDBK voert tevredenheidsonderzoeken uit na het houden van een afspraak op afstand, na het versturen van een offerte, na het installeren van uw keuken en na tussenkomst van de dienst na verkoop, wanneer deze tussenkomt. Tijdens deze tevredenheidsonderzoeken verwerkt VDBK enkele van uw Gegevens.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om uw mening te kennen en om het productaanbod te kunnen verbeteren.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres);
 • informatie over uw mate van tevredenheid;
 • informatie over uw ervaring met VDBK ;
 • informatie over uw project/aankoop (datum offerte, datum afspraak, datum plaatsing, naam gekocht model, kleur keukenfronten).

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke potentiële klant die een offerte heeft aangevraagd of elke klant.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard ? 3 jaar vanaf de datum van het laatste contact met u. Na afloop van deze periode worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk om uw mate van tevredenheid te kennen en om het aanbod te verbeteren.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens? *:

 • Bepaalde interne VDBK -afdelingen zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties en de IT-afdeling.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK . Deze onderaannemers zijn dienstverleners die instaan voor het uitvoeren van enquêtes en peilingen en het analyseren van de resultaten ervan, met als doel de door VDBK aangeboden diensten en producten te verbeteren. Deze onderaannemers zijn ook software- uitgevers.
 • FBD International.

3.17. U bent klant en maakt dus het voorwerp uit van verkoopstatistieken

Wanneer u bij VDBK een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst, worden uw Gegevens gebruikt om verkoopstatistieken op te stellen.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om de prestaties van het “VDBK” -netwerk te evalueren.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking ? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mail, telefoon, adres);
 • informatie over uw bestellingen van goederen en/of diensten (levering, installatie, opslag);
 • financiële informatie (financieringswijze, voorschotten ...) ;

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke klant en potentiële klant van het merk " VDBK".

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? 3 jaar vanaf de datum van het laatste contact met u. Na afloop van deze periode worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen evalueren van de prestaties van het netwerk van franchisenemers.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens? *::

 • Bepaalde interne VDBK-afdelingen zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de financiële afdelingen, het netwerkbeheer, de IT-afdeling en de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK. Deze onderaannemers zijn dienstverleners die VDBK ondersteunen bij het beheer van klantrelaties en software-uitgevers.
 • FBD International.

3.18. U doet mee aan ons programma voor sponsoring van een Winkel

Wanneer u deelneemt aan ons programma voor sponsoring van een Winkel, worden uw contactgegevens en de gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat behandeld door de winkel die het programma organiseert.

De Winkel die het sponsoring-programma organiseert waaraan u deelneemt is als enige verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

De modaliteiten voor de verwerking van uw Gegevens worden vermeld in het reglement van het sponsoring-programma van de Winkel.

3.19. U vraagt de toezending van een catalogus of vraagt om een afspraak in een Winkel en wordt daarom het voorwerp van studies over de tendens van de verschillende bronnen die tot een verkoop leiden :

Wanneer u een verzoek indient voor een afspraak in een winkel of op afstand, op een van de Websites, of wanneer u verzoekt om toezending van een catalogus, verzamelen wij gegevens die ons in staat stellen de herkomst van uw bezoek aan onze website te achterhalen: klikken op een link opgenomen in een e-mail, klikken op een publicatie op onze sociale netwerken, zoeken via een zoekmachine … Wanneer u uw keuken koopt, controleren we de gegevens van de verkoop met de "bron"-gegevens die worden verzameld wanneer u een catalogus of een afspraak aanvraagt, om de aankomstbronnen van toekomstige kopers op onze Websites te kennen.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om de tendens van de verschillende bronnen (publicatie op onze sociale netwerken, links in e-mails, advertenties op verschillende sites, enz.) die tot een verkoop leiden, te bestuderen.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking? VDBK bepaalt waarvoor en op welke wijze uw gegevens zullen worden gebruikt.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, postadres);
 • informatie met betrekking tot de bron van aankomst op een van onze Websites

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke natuurlijke persoon die om de verzending van een catalogus of om een afspraak verzoekt op een van onze Websites.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? Het is voor ons noodzakelijk om deze "bron"-gegevens te bewaren totdat de potentiële klanten eventueel tot een aankoop overgaan. Wij schatten in dat de maximale doorlooptijd om een keuken aan te schaffen ongeveer 28 maanden is. Deze Gegevens worden bewaard gedurende een periode van 28 maanden vanaf hun verzameling.

Aan het einde van deze periodes worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking ? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk om de tendens van de verschillende bronnen om tot een verkoop te leiden, te kunnen bestuderen.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens?*

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de marketingafdeling van het merk “ VDBK ”.
 • Deze Gegevens worden ook verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald, en verbinden zich ertoe uw Gegevens in overeenstemming met de instructies van VDBK te verwerken. Deze onderaannemers zijn software-uitgevers.
 • FBD International.

3.20. Wanneer u vraagt om een catalogus in de winkel op te halen

Wanneer u vraagt om een catalogus in de winkel op te halen, verzamelen we bepaalde Gegevens waarmee we de catalogus in de winkel kunnen reserveren, u hierover te kunnen informeren en u deze tijdens uw bezoek te kunnen overhandigen.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking) ? Deze Gegevens worden verwerkt om uw catalogus te reserveren, u hierover te informeren en deze tijdens uw bezoek aan u te overhandigen.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking? VDBK en de geselecteerde Winkel bepalen samen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoon);

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke natuurlijke persoon die op een van onze Websites een verzoek indient om een catalogus in een Winkel op te halen.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard ? We bewaren uw gegevens gedurende 30 dagen vanaf uw verzoek.

Na afloop van deze periode worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang, namelijk om uw identificatie mogelijk te maken wanneer u naar de winkel gaat om uw catalogus op te halen.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens?*

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en de Winkel zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor klantenrelaties.
 • Deze Gegevens worden eveneens verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de Winkel. Deze onderaannemers zijn dienstverleners, die VDBK en/of de Winkel ondersteunen bij het beheer van de klantrelatie.
 • FBD International.

3.21. Wanneer u vraagt om een online catalogus te raadplegen en om te worden begeleid bij de creatie van uw project

Wanneer u vraagt om een online catalogus te raadplegen en om bij de creatie van uw project te worden begeleid, verzamelen wij bepaalde Gegevens.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om u opnieuw te contacteren om u te helpen bij uw keukenproject en om u te informeren over onze tips, nieuws en decoratietrends die u zouden kunnen interesseren in het kader van uw keukenproject.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking? VDBK en de geselecteerde Winkel bepalen samen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoon);

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke natuurlijke persoon die op een van onze Websites een verzoek indient om onze catalogus online te raadplegen en om te worden begeleid bij zijn keukenproject.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? We bewaren uw Gegevens gedurende 3 jaar vanaf ons laatste contact met u.

Na afloop van deze periode worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om ons in staat te stellen u te ondersteunen bij uw keukenproject, naar aanleiding van uw verzoek.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens?*

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en de Winkel zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties.
 • Deze Gegevens worden eveneens verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de Winkel. Deze onderaannemers zijn dienstverleners, die VDBK en/of de Winkel ondersteunen bij het beheer van de klantrelatie.
 • FBD International.

3.22. Wanneer u vraagt om een catalogus per post te ontvangen

Wanneer u vraagt dat een catalogus u per post toegezonden wordt, verzamelen wij bepaalde van uw Gegevens, om u deze catalogus te bezorgen.

Met welk doel worden deze Gegevens verwerkt (doel van de verwerking)? Deze Gegevens worden verwerkt om uw catalogus per post te verzenden.

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking? VDBK en de geselecteerde Winkel bepalen samen waarvoor en op welke wijze uw Gegevens zullen worden gebruikt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Welke zijn de betrokken Gegevens?

 • dcontactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoon);

Op welke natuurlijke personen heeft de verwerking betrekking? Elke natuurlijke persoon die een verzoek indient, via één van onze websites, om onze catalogus per post te ontvangen.

Hoe lang worden uw Gegevens bewaard? We bewaren uw Gegevens gedurende 30 dagen, vanaf uw aanvraag.

Na afloop van deze periode worden de Gegevens anoniem gearchiveerd.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? Deze Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om ons in staat te stellen om u een catalogus te zenden, in navolging van uw aanvraag.

Wie is de ontvanger van uw Gegevens?*

 • Bepaalde interne afdelingen van VDBK en de Winkel zullen de in het kader van deze verwerking verzamelde Gegevens verwerken, namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor klantenrelaties.
 • Deze Gegevens worden eveneens verwerkt door onderaannemers, voor rekening van VDBK en/of de geselecteerde Winkel. Deze onderaannemers respecteren het doel van de verwerking, zoals hierboven bepaald en verbinden zich ertoe uw Gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van VDBK en/of de Winkel. Deze onderaannemers zijn dienstverleners, die VDBK en/of de Winkel ondersteunen bij het beheer van de klantrelatie.
 • FBD International.

* Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie. De betrokken verwerkingsverantwoordelijke(n) kan (kunnen) uw Gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten die om hun mededeling verzoeken, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Uw Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden in het kader van een controlewijziging van een Winkel, VDBK of FBD International, een collectieve procedure of een verkoop van bedrijfsactiva van een Winkel, VDBK of FBD International.

4. De rechten waarover u beschikt

Overeenkomstig de Wetgeving beschikt u over de volgende rechten:

 • Toegang vragen tot uw Gegevens : met dit recht kunt u de over u bewaarde Gegevens opvragen en verifiëren.
 • Vragen om rectificatie van uw onvolledige of onjuiste gegevens: met dit recht kunt u onjuiste informatie, die over u wordt bijgehouden, rectificeren.
 • Vragen om de wissing van uw Gegevens (op voorwaarde dat VDBK geen gerechtvaardigde en dwingende reden heeft om deze te bewaren): met dit recht kunt u de wissing van de over u bewaarde Gegevens verkrijgen.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens: met dit recht kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw Gegevens voor een bepaald doel (bijvoorbeeld: commerciële prospectie).
 • Vragen om beperking van de verwerking van uw Gegevens: met dit recht kunt u vragen dat de verwerking van uw Gegevens tijdelijk stopgezet wordt. Dit recht kan met name worden uitgeoefend wanneer u een verzoek tot rectificatie van uw Gegevens indient of wanneer u uw recht van bezwaar uitoefent. Gedurende de tijd dat uw aanvraag wordt beoordeeld en enkele controles worden uitgevoerd, worden uw Gegevens niet meer gebruikt.
 • De overdraagbaarheid van uw Gegevens aanvragen (houd er echter rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op de door u verstrekte geautomatiseerde Gegevens): met dit recht kunt u uw Gegevens opvragen in een voor de computer leesbaar formaat.

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of indien u hierover vragen heeft, klik hier.

Bij een verzoek met betrekking tot de uitoefening van een van uw rechten, kan VDBK u, in overeenstemming met de geldende Wetgeving, om aanvullende informatie vragen die noodzakelijk blijkt om uw identiteit te verifiëren.

5. De beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Gegevens

VDBK implementeert passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de aard van de Gegevens en de risico's die hun verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw Gegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, verloren gaan of meegedeeld worden aan onbevoegde derden, tenzij de mededeling van deze Gegevens door de regelgeving wordt opgelegd, in het bijzonder op verzoek van een gerechtelijke autoriteit, de politie, de rijkswacht of enige andere wettelijk bevoegde autoriteit.

Deze maatregelen bestaan er onder meer uit :

 • de toegang tot de Gegevens die over u bewaard worden, te beperken tot medewerkers van VDBK en FBD International die deze echt nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, om u producten, diensten of de door u genoten contractuele garanties te leveren of om te reageren op uw verzoeken;
 • alle medewerkers van VDBK en FBD International bewust te maken van de bescherming en beveiliging van de Gegevens;
 • een beveiligingsbeleid voor informatiesystemen te implementeren;
 • een beleid te implementeren voor het beheer van incidenten;
 • een procedure voor de verwijdering van activa te implementeren;
 • encryptie gebruiken voor de opslag en overdracht van Gegevens;
 • haar Websites te beveiligen;
 • haar lokalen en computerservers te beveiligen (beveiligde toegang tot lokalen, gebruik van antidiefstalkabels voor mobiele computers, authenticatieproces, antivirus, firewall ...);
 • regelmatig computerback-ups in te zetten om elk risico op verlies of schade te voorkomen;
 • de technologie volgen om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen evolueren in functie van de evolutie van de digitale bedreigingen.

6. Wees voorzichtig met uw wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gekozen heeft om toegang te krijgen tot uw persoonlijke VDBK ruimte. U verbindt zich ertoe dit wachtwoord geheim te houden en het aan niemand mee te delen.

De veiligheid van de Gegevensoverdracht via internet kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Bijgevolg kan VDBK geen absolute veiligheid garanderen voor de Gegevens die via het internet verzonden worden. In deze omstandigheden is het uw verantwoordelijkheid om voldoende middelen in te zetten om de vertrouwelijkheid van de via internet verzonden Gegevens te waarborgen. VDBK raadt u aan om zeer voorzichtig met uw Gegevens om te gaan, alsook de nodige en passende maatregelen te nemen om uw Gegevens, software en apparatuur te beschermen, in het bijzonder tegen indringing door derden, alsook tegen elke besmetting door mogelijke virussen die op het internet circuleren. Houd er rekening mee dat VDBK niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor verlies of schade als gevolg van uw nalatigheid.

7. Gegevensbeschermingsbeleid en Minderjarigen

De Websites zijn niet bestemd voor minderjarigen onder de 18 jaar (hierna de “Minderjarigen”), maar blijven voor hen toegankelijk voor zover ze geen inhoud bevatten die verboden is voor Minderjarigen.

De formulieren, vragenlijsten van de Website, de Chat en de persoonlijke ruimte zijn niet bedoeld om Gegevens over Minderjarigen te verzamelen. De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kan contact opnemen met het adres gdpr@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be om de rechten van de Minderjarige uit te oefenen, in overeenstemming met de modaliteiten vermeld in artikel 4 van dit gegevensbeschermingsbeleid.

8. Uw verhaalmiddelen

VDBK besteedt bijzondere aandacht aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop VDBK of een Winkel uw Gegevens verwerkt, indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of indien u vragen heeft over de wijze waarop VDBK uw Gegevens verwerkt, klik hier.

Indien u, na contact te hebben opgenomen met VDBK, meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@remove-this.remove-this.adp- gba.be; +32 (0)2 274 48 00).

9. Wijzigingen in het gegevensbeschermingsbeleid

Om steeds in overeenstemming te zijn met de Wetgeving, zal VDBK het huidige gegevensbeschermingsbeleid moeten wijzigen.

Elke substantiële wijziging van dit gegevensbeschermingsbeleid zal aan u worden meegedeeld. Een wijziging wordt als substantieel beschouwd wanneer:

 • het gaat om de wijziging van het doel van een van de bovengenoemde verwerkingen;
 • de wijziging tot doel heeft de identiteit van een van de verwerkingsverantwoordelijken te wijzigen;
 • de wijziging tot doel heeft de manier te wijzigen waarop u uw rechten kunt uitoefenen;
 • de wijziging zal resulteren in een overdracht van Gegevens naar een derde land, d.w.z. een land buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Voor alle andere wijzigingen, raadt VDBK u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of updates van dit gegevensbeschermingsbeleid.

Dit gegevensbeschermingsbeleid is voor het laatst bijgewerkt op 13 September 2023.